Травень 24

Звіт директора школи перед педагогічним колективом та громадськістю за 2019-2020 навчальний рік

Звіт директора школи
перед педагогічним колективом та громадськістю за
2019-2020 навчальний рік

Шановні присутні!

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №55 від 28.01.2005року «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та №178 від 23.03.2005 року «Про затвердження примірного Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», відповідно до п. 95 «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 № 778, директор зобов’язаний щорічно звітувати про виконану роботу протягом навчального року.
Сьогодні ми зібралися, щоб вашій увазі запропонувати підсумки роботи навчального закладу за 2019-2020 навчальний рік.
Як директор навчального закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Статутом навчального закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією директора школи, законодавчими документами України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.
Будівля нашої школи збудована та прийнята в експлуатацію у вересні 1977 року і розташована на земельній ділянці площею 1,2 га.
Протягом 2019-2020 навчального року мною, як керівником закладу та педагогічним колективом зроблено певний внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у школі.
У 2019-2020 навчальному році працювало 22 педагогічних працівників, бібліотекар, медична сестра та 12 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 175 учнів, середня наповнюваність класів становить 16 учнів.

Кадрове забезпечення
У 2019-2020 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Чисельність працівників школи становить: педагогічних працівників – 22 чоловік, з них 4 сумісники; обслуговуючого персоналу – 12 чоловік.
Атестація педагогічних працівників 2019-2020 навчальному році проводилася згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів України та планом заходів з проведення атестації вчителів школи.
З метою активізації творчої діяльності вчителів, залучення їх до науково- дослідної роботи, стимулювання неперервної післядипломної освіти у 2019-2020 н. р. проведено атестацію шести педагогічних працівників. Усього за результатами атестації :
– підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» Петрушиній Тамарі Петрівні – учительці математики;
– присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» Криштофор Лілії Григорівні – учительці початкових класів;
– присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» Чумак Наталії Володимирівні – учительці початкових класів;
– присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» Панковецькому Олександру Анатолійовичу – учителю фізкультури;
– присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» Хмурі Вікторії Миколаївні – учительці музичного мистецтва;
– підтверджено 11 тарифний розряд Козаку Михайлу Михайловичу – учителю початкових класів.
Протягом атестаційного періоду здійснювалась комплексна оцінка рівня кваліфікації і професійної майстерності педагогічних працівників та результатів їхньої діяльності. Питання атестації відображені в роботі педагогічної ради, нарадах при директорові, методичних об’єднаннях.
Загалом атестаційний процес сприяв підвищенню рівня професійної майстерності вчителів, поширенню, пропаганді, впровадженню перспективного досвіду, зростанню якісного складу педагогічного колективу. Основними принципами атестації були відкритість, колегіальність, об’єктивність.
Протягом навчального року сім педагогічних працівників підвищили свою кваліфікацію на базі КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти». Зокрема, заступник директора з навчально-виховної роботи Шлапак М. М., заступник директора з виховної роботи Хмура В. М., вчителі української мови та літератури Пивовар Н. М., Руцька Т. П., вчителька математики Петрушина Т. П., вчителька початкових класів Мельник З. Р., асистент вчителя Балинська Ю. О.
Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом школи.
Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики. У Концепції загальної середньої освіти наголошено, що школа – це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, і тому всю діяльність навчального закладу слід вибудовувати так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника свого життя.
Входження молодих поколінь у глобалізований, динамічний світ, у відкрите суспільство підносить роль життєвої й соціальної компетентностей учнів.
Відповідно до річного плану роботи в 2019-2020 н. р. школа працювала над методичною проблемою «Соціалізація особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах компетентнісного підходу». Над вирішенням зазначеної проблеми протягом навчального року працювала методична рада школи, шкільні методичні об’єднання.
Головними напрямами методичної роботи були:
– забезпечення професійною інформацією;
– підтримка інноваційної діяльності вчителів;
– підтримка в підготовці до атестації;
– організація підвищення кваліфікації вчителів;
– узагальнення й поширення досвіду вчителів на районному, обласному та всеукраїнському рівнях;
– діагностика якості навчання на уроках та заняттях у системі додаткової освіти.
Система внутрішньо шкільної методичної роботи реалізовувалась через колективні та індивідуальні форми. В індивідуальній роботі домінували співбесіди з педагогами з питань організації науково-дослідницької роботи, моніторинг за результатами навчально-методичної діяльності педагогів. Планомірній роботі над науково-методичною проблемою школи підпорядковано масові форми методичної роботи: засідання педагогічної ради, методичних об’єднань, науково-методичні семінари.

Пріоритетні напрямки і завдання навчально-виховного процесу:

1. Створити умови для розвитку творчої самореалізації особистості учня.

2. Забезпечити якість освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу.

3. Забезпечити активне втілення у навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій навчання, ІКТ.

4. Забезпечити умови для повноцінного фізичного, духовного здоров’я дітей, розвитку особистості дитини відповідно до національних та загальнолюдських цінностей.

5. Удосконалювати систему національного виховання та учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання.

6. Продовжити роботу із соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потребують корекції розумового та фізичного розвитку.

Якість навчально-виховного процесу школи, його результати певною мірою залежать від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.
З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у школі проводилася спеціальна методична робота, яка спонукала кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяла взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, давала змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечувала підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.
Педагогічні працівники школи взяли активну участь в районних семінарах:
– директорів шкіл;
– заступників директорів з навчально – виховної роботи;
– заступників директорів з виховної роботи, педагогів – організаторів;
– учителів історії;
– учителів української мови та літератури;
– учителів початкових класів;
– учителів англійської мови;
Протягом навчального року в школі були проведені предметні тижні:
– Тиждень фізкультури і спорту;
– Тиждень математики;
– Тиждень рідної мови;
– Тиждень географії;
– Тиждень правових знань;
– Тиждень безпеки життєдіяльності;
– Тиждень інформатики;
– Тиждень фізики;
– Тиждень хімії;
– Тиждень англійської мови;
– Тиждень зарубіжної літератури;
– Тиждень дитячої та юнацької книги;
– Тиждень художньої культури;
– Тиждень безпеки життєдіяльності.

Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи школи, планом внутрішньошкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.
У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.
Контроль – це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.
Протягом 2019-2020 навчального року адміністрацією школи здійснювалася контрольно-аналітична діяльність. Був вивчений стан викладання зарубіжної літератури, мистецтва, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, наступність у навчанні учнів 5 класу, адаптація шестирічних дітей до навчання в школі, персональний контроль учителів, які атестуються. За планом контролювалося ведення класних журналів та журналів факультативів, відвідування школи учнями. Перевірялися питання виконання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ, навичок читання.
За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директорі та заступникові з навчально-виховної роботи.

Навчальна діяльність учнів та педагогічного колективу

На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи було видано наказ по школі від 03.09.2019 р. № 152 «Про організацію методичної роботи в 2019-2020 навчальному році».
Відповідно до річного плану роботи в 2019-2020 н. р. школа працювала над методичною проблемою «Соціалізація особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах компетентнісного підходу». Над вирішенням зазначеної проблеми протягом навчального року працювала методична рада школи, шкільні методичні об’єднання.
Головними напрямами методичної роботи були:
– забезпечення професійною інформацією;
– підтримка інноваційної діяльності вчителів;
– підтримка в підготовці до атестації;
– організація підвищення кваліфікації вчителів;
– узагальнення й поширення досвіду вчителів на районному, обласному та всеукраїнському рівнях;
– діагностика якості навчання на уроках та заняттях у системі додаткової освіти.
Система внутрішньо шкільної методичної роботи реалізовувалась через колективні та індивідуальні форми. В індивідуальній роботі домінували співбесіди з педагогами з питань організації науково-дослідницької роботи, моніторинг за результатами навчально-методичної діяльності педагогів. Планомірній роботі над науково-методичною проблемою школи підпорядковано масові форми методичної роботи: засідання педагогічної ради, методичних об’єднань, науково-методичні семінари.
З метою активізації творчої діяльності вчителів, залучення їх до науково- дослідної роботи, стимулювання неперервної післядипломної освіти у 2019-2020 н. р. проведено атестацію шести педагогічних працівників. Усього за результатами атестації :
– підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» Петрушиній Тамарі Петрівні – учительці математики;
– присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» Криштофор Лілії Григорівні – учительці початкових класів;
– присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» Чумак Наталії Володимирівні – учительці початкових класів;
– присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» Панковецькому Олександру Анатолійовичу – учителю фізкультури;
– присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» Хмурі Вікторії Миколаївні – учительці музичного мистецтва;
– підтверджено 11 тарифний розряд Козаку Михайлу Михайловичу – учителю початкових класів.
Протягом атестаційного періоду здійснювалась комплексна оцінка рівня кваліфікації і професійної майстерності педагогічних працівників та результатів їхньої діяльності. Питання атестації відображені в роботі педагогічної ради, нарад при директорові, методичних об’єднань.
Загалом атестаційний процес сприяв підвищенню рівня професійної майстерності вчителів, поширенню, пропаганді, впровадженню перспективного досвіду, зростанню якісного складу педагогічного колективу. Основними принципами атестації були відкритість, колегіальність, об’єктивність.
Протягом навчального року сім педагогічних працівників підвищили свою кваліфікацію на базі КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти». Зокрема, заступник директора з навчально-виховної роботи Шлапак М. М., заступник директора з виховної роботи Хмура В. М., вчителі української мови та літератури Пивовар Н. М., Руцька Т. П., вчителька математики Петрушина Т. П., вчителька початкових класів Мельник З. Р., асистент вчителя Балинська Ю. О.
Відповідно до наказів МОН України від 07.11.2019 р. № 1409 «Про проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2019-2020 роках (3 клас) (із змінами) та від 12.12.2019 р. № 1543 «Про проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2019-2020 роках (7 клас) було зроблено замовлення підручників для учнів 3 та 7 класів на 2020-2021 навчальний рік. Результати вибору було затверджено педагогічною радою та передано до відділу освіти в паперовому та електронному вигляді.
Починаючи з жовтня, в школі проведено предметні тижні з навчальних дисциплін, І етап Всеукраїнських предметних олімпіад.
На другий етап Всеукраїнських олімпіад було направлено 20 учнів школи, що складає 24 % від загальної кількості учнів 6-11 класів. Вони здобули 15 призових місць, з них – 4 перших, 9 других і 2 третіх.
По наслідках олімпіад визначено призерів та переможців:

Призери ІІ (районного) етапу предметних олімпіад
Прізвище та ім’я учня(учениці) Клас Предмет Зайняте
місце Прізвище та ініціали педагога, який підготував
Розчишина Анастасія 9 Російська мова та література І Руцька Т. П.
Шепель Ю. Р.
Деректорчук Іванна 6 Математика І Клишава С. М.
Холод Артем 10 Математика ІІ Петрушина Т. П.
Коваль Евеліна 11 Математика ІІ Петрушина Т. П.
Розчишина Анастасія 9 Правознавство ІІ Шлапак М. М.
Олійник Віталій 8 трудове навчання І Пухлик Л. Ю.
Пивовар Назар 10 трудове навчання І Пухлик Л. Ю.
Розчишина Анастасія 9 трудове навчання ІІ Кулижський В. П.
Гладіліна Яна 11 трудове навчання ІІ Пухлик Л. Ю.
Розчишина Анастасія 9 Українська мова та література ІІІ Пивовар Н. М.
Холод Артем 10 історія ІІ Шлапак М. М.
Холод Артем 10 фізика ІІ Оначенко Ю. В.
Холод Артем 10 Біологія ІІІ Мельниченко І. С.
Маршоєв Руслан 7 хімія ІІ Дмитренко В. Д.
Тарасюк Ліна 8 хімія ІІ Дмитренко В. Д.

Переможець ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання учень 10 класу Пивовар Назар взяв участь в ІІІ етапі олімпіади де здобув ІІ місце.
Загалом по підсумках ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2019-2020 навчальному році навчальний заклад наполегливою працею учнівського та педагогічного колективів зайняв ІІІ місце в якій брали участь 24 школи району.
Педагоги школи спонукали учнів до участі в різноманітних творчих та інтелектуальних конкурсах:
– у Міжнародному дитячому конкурсі з української мови ім. П. Яцика учениця 5 класу Кулик Вікторія здобула ІІІ місце.
Учні школи взяли активну участь у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» під керівництвом вчителів української мови та літератури Пивовар Н. М. та Руцької Т. П. За результатами конкурсу:
– дипломом ІІІ ступеня регіонального рівня нагороджено Кулик Вікторію – ученицю 5 класу;
– дипломом ІІІ ступеня регіонального рівня нагороджено Гарбуза Олександра – учня 9 класу.
На протязі навчального року учні школи брали участь в Міжнародній грі із зарубіжної літератури «Sunflower» під керівництвом вчителя зарубіжної літератури Шепель Ю. Р. Результати конкурсу:
– диплом ІІ ступеня (всеукраїнський рівень) – Кулик Вікторія (5 кл.);
– диплом ІІ ступеня (регіональний рівень) – Розчишина Анастасія (9 кл); Шевчук Софія (7 кл.); Маршоєв Руслан (7 кл.); Деректорчук Іванна (6 кл.);
– диплом ІІІ ступеня (регіональний рівень) – Тарасюк Ліна (8 кл.), Полянський Максим (6 кл.);
– дипломом переможця в початковій школі нагороджені Петрушина Ангеліна (3 кл.) та Романова Анастасія (3 кл.).
Значна частина учнів школи під керівництвом вчителів зареєструвались для участі в інших предметних конкурсах, зокрема:
– Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «Лелека 2020»;
– Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»;
– Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня-2020».
Але у зв’язку із запровадженням карантину проведення даних предметних конкурсів організаторами перенесено на вересень 2020 року.
Відповідно до наказу по відділу освіти Літинської РДА від 12.09.2019 р. № 330 «Про проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» в районі проводився конкурс фахової майстерності, в якому взяла участь Чумак Наталія Володимирівна та зайняла ІІІ місце в номінації «Початкова освіта».
Педагогічні працівники школи взяли активну участь в районних семінарах:
– директорів шкіл;
– заступників директорів з навчально – виховної роботи;
– заступників директорів з виховної роботи, педагогів – організаторів;
– учителів історії;
– учителів української мови та літератури;
– учителів початкових класів;
– учителів англійської мови;

Відповідно до наказів відділу освіти від 14.11.2019 р. № 457 «Про підготовку та проведення моніторингу рівня знань учнів 11-х класів закладів загальної середньої освіти району» та № 95 від 03.03.2020 р. «Про підготовку та проведення ІІ етапу моніторингу якості знань учнів 11-х класів закладів загальної середньої освіти району», з метою вивчення якості підготовки учнів 11-го класу до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання, своєчасного та оперативного надання методичної допомоги учителям з питань підготовки учнів до ДПА та ЗНО у 2020 році було проведено перший (листопад) та частково другий (березень) етапи моніторингу якості знань учнів з української мови і літератури, історії України, географії та математики.

Результати першого етапу моніторингу

Рівень
досягнень

Предмети Початковий Середній Достатній Високий Якісний показник %
К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %
Українська мова та літ. – – 2 17 8 66 2 17 83
Історія України – – 4 40 5 50 1 10 60
Географія – – 3 20 6 40 6 40 80
Математика – – 6 46 4 31 3 23 54

Результати першого етапу моніторингу були обговорені на засіданнях методичних об’єднань, методичної ради школи, нараді при директорові. Рішенням педагогічної ради були затверджені конкретні заходи щодо якісної підготовки учнів та покращення результатів ЗНО.
У зв’язку із запровадженням карантину другий етап моніторингу було проведено лише з географії.
Результати другого етапу моніторингу

Рівень
досягнень

Предмети Початковий Середній Достатній Високий Якісний показник %
К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %
Географія – – – – 5 38 8 62 100

Результати другого етапу моніторингу свідчать про підвищення відсотка якісного показника рівня навчальних досягнень учнів 11 класу.
Протягом навчального року були проведені предметні тижні:
– Тиждень фізкультури і спорту;
– Тиждень математики;
– Тиждень рідної мови;
– Тиждень географії;
– Тиждень правових знань;
– Тиждень історії;
– Тиждень біології;
– Тиждень англійської мови;
– Тиждень зарубіжної літератури;
– Тиждень протипожежної безпеки;
– Тиждень здорового способу життя «Молодь за здоров’я»;
– Тиждень безпеки життєдіяльності;

У 2019 – 2020 н. р. 10 учнів отримали свідоцтва про базову середню освіту, 16 випускників старшої школи отримають свідоцтва про повну середню освіту.
Адміністрацією школи було своєчасно та у повному обсязі вжито заходів щодо забезпечення охоплення навчанням учнів мікрорайону. Організовано і проведено уточнення списків дітей та підлітків шкільного віку на підставі списків первинного обліку громадян, що зберігаються в органі місцевого самоврядування. Складено списки дітей і підлітків шкільного віку: окремо на дітей, яким до 1 вересня 2019 року виповнюється 5 років і дітей та підлітків, яким до 1 вересня 2019 року виповнюється 6-18 років.
За підсумками обліку дітей і підлітків шкільного віку складено статистичний звіт ЗНЗ І Зазначений звіт сформований у Інформаційній системі управління освітою (ІСУО)
Перевіркою було встановлено наступне:
– Всього дітей у мікрорайоні шкільного віку – 106;
– Всього навчається у школах і ВУЗах І-ІІ рівнів акредитації – 9;
– Всього навчається в школі – 173;
– Всього учнів-інвалідів – 3 (із них навчається 2);
– Інклюзивною освітою охоплено – 1 учень;
– Учні, які доїжджають з інших населених пунктів – 67.
Робочий навчальний план був спрямований на забезпечення необхідного для кожного учня обсягу і рівня знань, умінь і навичок і складався з обов’язкових предметів (інваріантної частини) та предметів варіативної складової .

Виховна та позакласна робота
2019 – 2020 н. р.

Виховна робота проводилася згідно плану виховної роботи школи та була спланована на виконання Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, державних, обласних та районних програм, здійснювалася згідно з „Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, плану роботи школи на 2019 – 2020 навчальний рік та методичних рекомендацій щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах у 2019 – 2020 навчальному році.
Виховна проблема навчального закладу полягає у формуванні потреби особистості у самореалізації і самовихованні учнів і звучить так: «Створення життєвих компетентностей учнів на всіх етапах становлення особистості».
У 2019 – 2020 н. р. пріоритетними були такі орієнтири виховання: Ціннісне ставлення до себе (моральне виховання), та ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави (військово – патріотичне виховання).
Головна увага приділялась створенню оптимального соціально-культурного мікроклімату в класних колективах, який сприяв формуванню творчої особистості учнів через організацію різноманітних форм виховної діяльності.
Для реалізації цих завдань в школі розроблені плани виховної роботи класних керівників та план методичного об’єднання класних керівників. Класні колективи працюють над вирішенням визначених власних виховних проблем.
Адміністрація школи приділяє увагу організації виховної роботи класних керівників. Реалізація завдань з виховної роботи протягом року розглядається на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові та методичному об’єднанні класних керівників.
Адміністрацією школи та класними керівниками здійснювався щоденний контроль за відвідуванням учнів, проводилися спільні профілактичні заходи зі Службою у справах дітей, поліцією в рамках «Всеукраїнського профілактичного уроку». У 2019/20120 навчальному році у школі не було учнів, які не приступили до навчання.
Протягом року в школі були проведені традиційні тематичні дні, тижні та свята: День Соборності України, День Святого Валентина, День пам’яті воїнів – інтернаціоналістів, Міжнародний день 8 березня, День пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф «Чорнобиль – рана і біль», Тиждень дитячої та юнацької книги, День довкілля, День Скорботи і вшанування пам’яті жертв в Україні, Міжнародний день захисту дітей, тиждень правових знань, тиждень безпеки життєдіяльності, День ЦЗ та тиждень безпеки дитини, Місячник «Увага! Діти на дорозі!», День здоров’я тощо.
Здійснюється контроль за станом дитячої злочинності. Учнів з девіантною поведінкою у навчальному закладі немає.
У школі проводиться робота з попередження та профілактики правопорушень та злочинності, організовано співпрацю з медичними працівниками. Шкільним практичним психологом проводилися консультації з батьками та корекційна робота з учнями.
Інформація правоосвітнього характеру та матеріали про телефони довіри, органи та служби, які надають допомогу неповнолітнім розміщені в куточку, який знаходиться у доступному для всіх місці.
На виконання Програми військово – патріотичного виховання молоді та участі населення у заходах оборонної роботи на 2019 – 2020 роки було організовано вшанування учасників революції гідності та Дня героїв Небесної Сотні в рамках якого проведено: загальношкільну лінійку «Україна – єдина і неділима держава. Революція гідності», тематичні виставки «Україна моя Батьківщина», години спілкування та бесіди з учнями «Шлях мого народу до свободи. Герої небесної Сотні», «Ми нащадки козацького роду». Вчителі, учні та батьки взяли активну участь у благодійній акції по збору продуктів харчування, засобів гігієни на передову.
Класними керівниками та класоводами проведені профілактичні бесіди з учнями щодо попередження терористичної загрози. У школі відбулися День цивільного захисту та тиждень безпеки життєдіяльності, в рамках яких проведено конкурс тематичних газет, листівок, плакатів на тему “Захист людини у надзвичайних ситуаціях”, дискусія на тему «Чорнобильська катастрофа та її наслідки», відпрацьовано дії учнів, постійного складу школи відповідно до варіантів можливої обстановки на території школи при виникненні НС. Проведено комбіновану естафету з елементами виконання нормативів, контрольних питань розділів програми “Захист Вітчизни”, “Основи цивільного захисту” і “Основи медико-санітарної підготовки”. За участі школярів відбулася експедиція до могили Якова Шепеля, спрямована на вшанування народного героя, протягом року організовувалися спортивні змагання «Нумо, хлопці», «Козацькі забави» естафети та турніри.
Формування здорового способу життя здійснювалось через санітарно-просвітницьку роботу, участь у районних, загальношкільних акціях, фестивалях, конкурсах, проведенні бесід про здоровий спосіб життя. З метою пропаганди здорового способу життя проведено акцію «Я обираю здоровий спосіб життя», фестиваль «Молодь обирає здоров’я», День здоров’я. На шкільних стендах оновлюється інформація з актуальних питань щодо профілактики шкідливих звичок.
Проводилась активна робота з профілактики шкідливих звичок, попередження тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв, наркотичних та психотропних речовин. Протягом навчального року медичною сестрою школи контролювався стан здоров’я учнів, проводились інформаційні заходи з питань захворюваності на ГРВІ, грип та ін.
У школі належна увага приділялась екологічному вихованню, яке здійснювалось на всіх етапах навчання у школі. Протягом навчального року учні школи залучалися до природоохоронної діяльності. Була створена група швидкої допомоги тваринам і птахам у зимовий період (виготовлення годівничок) та розчищено криницю з джерельною водою. Діти взяли участь у проведенні суботника по благоустрою територій школи та прилеглої до водойми.
Екологічне виховання – систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток в учнів екологічної культури, цьому сприяли участь учнів у проведенні екологічного тижня та розробці екологічних проектів, було проведено ряд екологічних заходів.
В екологічному вихованні особливого значення набувають предмети природничо – географічного циклу. Біологія і географія розкривають дітям світ рослин і тварин, середовище, що їх оточує. Фізика і хімія дають комплекс політехнічних знань, наукові засади і принципи сучасного виробництва. Проводились екологічні суботники по прибиранню та озелененню території школи. В рамках екологічного місячника проведено прибирання території школи, посадка квітів, дерев та упорядкування клумб.
Важливу роль у вихованні громадянської позиції учнів відігравало учнівське самоврядування. У школі діє шкільна республіка «ТЕМП», до складу якої входять лідери класних колективів. Протягом року було проведено 10 засідань. За ініціативою її членів були організовані проекти «Діти-янголи миру», день учнівського самоврядування, заходи з відзначення знаменних дат, акцій, «Екологічний двомісячник», здійснювалось керівництво органами учнівського самоуправління в школі, місячники «Здоров’я», «Увага діти на дорозі» та ін. Представники учкому були учасниками засідань районної ради старшокласників, де звітували про проведену роботу в школі. Мазур Максим та Холод Артем неодноразово брали участь у зборі лідерів учнівського врядування району.
Розвинутий в школі волонтерський рух. Учні брали активну участь у акціях «Милосердя», «Серце до серця», «Не будь байдужим», «Допоможи воїнам ООС» та ін., під час проведення яких допомагали учасникам військових дій, хворим, дітям, які опинились без батьківського піклування.

Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті заходи щодо попередження правопорушень з їх боку
Відповідно до закону України «Про освіту», на виконання «Комплексної програми профілактики правопорушень», з метою прищеплення поваги до Конституції, прав і свобод людини, попередження правопорушень серед учнів, формування свідомої громадської відповідальності, дисциплінованості учнів у школі проводиться відповідна робота з попередження злочинності серед неповнолітніх.
Протягом року виховна робота класних керівників та адміністрації школи була спрямована на формування правової культури учнів та населення. Робота з попередження злочинності і правопорушень, запобігання дитячій бездоглядності тісно пов’язана з питаннями правоосвітницької роботи. Реалізація завдань з питання профілактики злочинності та превентивного виховання розглядалися на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, МО класних керівників та батьківських зборах.
Для проведення профілактичної роботи в школі створена комісія з педагогічного, психологічного та соціального супроводу учнів із сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. Соціальний паспорт школи поновлювався двічі на рік.
За планами роботи школи проводились заходи з профілактики негативних звичок, тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв, фактів агресії та жорстокого поводження в учнівському середовищі. Протягом року у школі проведено Дні здоров’я з метою профілактики негативних явищ та пропаганди здорового способу життя, які сприяють формуванню здорової нації.
При вивченні навчальних предметів з правознавства учні 9 – 10 класів отримують знання щодо відповідальності перед законом за протиправні вчинки. У школі проведено «Тиждень правових знань», в рамках якого учні взяли участь у виховних заходах, зустрічах за круглим столом, правовому брейн – ринзі та інших заходах; проведено також тижні біології, хімії, основ здоров’я, безпеки дорожнього руху з метою профілактики наркоманії, алкоголізму, тютюнокуріння.
Факультативні курси «Захисти себе від ВІЛ» (10 – 11 класи), навчальний предмет «Людина і світ» (11 клас), сприяють систематизації, узагальненню і поглибленню знань щодо здорового способу життя.
Протягом року проводилася профілактична робота з учнями з метою профілактики негативних явищ та протиправної поведінки в учнівському середовищі. Школярі залучалися до участі у різноманітних виховних заходах, конкурсах, змаганнях, вікторинах та екскурсіях. По цьому питанню проводиться робота з батьками: висвітлюються питання профілактики негативних явищ серед учнів на класних батьківських зборах, під час індивідуальних бесід, індивідуальна робота з батьками, які потрапили в складні життєві обставини та з учнями соціально незахищених категорій (інваліди, малозабезпечені, багатодітні, СЖО). Педагогічний колектив працюючи з такими сім’ями знаходять шляхи вирішення проблем, які виникають у процесі виховання.
На виконання Закону «Про середню освіту» до плану роботи школи на 2019 – 2020 навчальний рік включені заходи правоосвітницької роботи та превентивного характеру. Окремо складений план спільних заходів з попередження та профілактики правопорушень. Класними керівниками проводився облік відвідування школи дітьми і контролювалося питання відсутності учнів без поважних причин, запізненнями до школи. Протягом навчального року вівся журнал щоденного обліку відвідування занять учнями школи. Учкомом школи організовано контроль за порушниками шкільної дисципліни та запізниками, здійснювалося чергування по школі.
На шкільних стендах оновлюється інформація з актуальних питань щодо правової освіти, куточки з адресною допомогою служб підтримки та довіри та профілактики здорового способу життя.

Соціальний захист
У 2019 – 2020 навчальному році робота СЗШ І-ІІІ ст. с. Городище з питань соціального захисту незахищених категорій дітей спланована окремим розділом і керувалася каталогом урядових та галузевих документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства, а саме: Законами України «Про охорону дитинства», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Постановою Кабінету Міністрів України «Про організацію харчування окремих категорій у загальноосвітніх закладах» тощо.
Протягом начального року робота з дітьми соціально незахищених категорій була спрямована на створення умов для розвитку творчої особистості як громадянина України, формування майбутнього покоління здатного створювати цінності громадянського суспільства, виховання національної культури, утворення принципів загальнолюдської моралі. Пріоритетними напрямками та принципами у навчанні та вихованні дітей соціально незахищених категорій є:
– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я,
– формування засад здорового способу життя;
– індивідуальний підхід до кожної дитини; гармонія інтересів, потреб і бажань учнів;
– виховання патріотизму, громадських якостей особистості.
Створено банк даних соціально незахищених категорій дітей. На кінець навчального року у СЗШ І-ІІІ ст. с. Городище навчалося 175 учні. З них:
– дітей – інвалідів – 2;
– дітей – сиріт – 1;
– діти учасників ООС – 3;
– дітей напівсиріт – 4;
– дітей з малозабезпечених сімей – 1;
– дітей з багатодітних сімей – 46;
Адміністрація школи приділяє увагу організації виховної роботи класних керівників з дітьми соціально незахищених категорій. Реалізація завдань з виховної роботи розглядається на засіданнях педагогічної ради, МО класних керівників та на загальношкільних батьківських зборах.
Протягом року адміністрацією школи проводилась робота, класними керівниками, вчителями – предметниками з батьками, діти яких відносяться до соціально незахищених категорій (роз’яснювальна робота, індивідуальні бесіди з батьками на батьківських зборах, лекторіях, відвідування даних сімей).
Документація соціального обліку пільгового контингенту, щодо її ведення, відповідає усім вимогам.

Учнівське самоврядування
Керуючись Конституцією України, законами України «Про загальну середню освіту», „Про освіту”, відповідно до плану роботи СЗШ І-ІІІ ст. с. Городище у школі створено орган учнівського самоврядування «Шкільна учнівська республіка «ТЕМП». Робота учнівського самоврядування протягом 2019 – 2020 навчального ріку була спрямована на забезпечення і захист прав інтересів учнів, підвищення якості та інтересу учнів до знань, пропаганди здорового способу життя, запобігання негативних проявів в учнівському середовищі, організацію дозвільно – розважальної діяльності, на виконання державних, обласних та районних програм Національної програми патріотичного виховання, і здійснювалася згідно з «Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».
Організація учнівського самоврядування «ТЕМП» об’єднує учнів 5 – 11 класів. Засідання ради проводилися за планом, де вирішувалися питання, які сприяли активізації роботи учнівського самоврядування в школі. Виконавчим органом є координаційна рада, яка планує роботу центрів, навчає актив класних дитячих організацій, проводить масові заходи (вечори, тематичні свята тощо).
Протягом року радою старшокласників здійснювався контроль за поведінкою учнів на перервах, відвідуванням учнями школи та проводилися рейди – перевірки зовнішнього вигляду, виконання домашніх завдань.
За участю ради старшокласників було організовано та проведено цілий ряд загальношкільних заходів згідно з планом роботи на поточний навчальний рік.
Учнівський та вчительський колективи організували різдвяне віншування по підприємствах району. На зароблені кошти школа придбала багатофункціональний музичний автономний комплекс.

Проводилася екскурсійна робота.
Організовано екскурсії до смт. Літин у музей ім. У. Кармалюка.
Учні молодших класів відвідали розважальний центр «Шок» м. Вінниці.
Також школярі побували на відкритті новорічної ялинки у смт. Літин.

Учні школи протягом року взяла участь у таких акціях:
• Написання та виготовлення листів, проведення конкурсів та відбір малюнків для бійців на передовій).
• Благодійній акції «П’ять картоплин».
• Акції «Назустріч мрії» для онкохворих дітей та дітей, які постраждали під час антитерористичної операції.
• Участь у Всеукраїнській акції з метою збору коштів на закупівлю медичного обладнання для дітей з хворобами серця обласної дитячої лікарні, яку проводив Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця».
• Благодійній акції «З вірою в серці» (благодійна ярмарок).
• Обласній акції «Відповідальність починається з мене».
• Збору речей та іграшок для дітей школи – інтернату м. Янів.

Взяли участь у відзначенні пам’ятних дат:
o Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.
o День пам’яті та примирення.
o Відзначення річниці Конституції України.
o Міжнародному дні визволення в’язнів фашистських таборів.
o Річниці незалежності України.
o Відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років.
o Відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.
o Відзначення Дня Героїв Небесної Сотні.
o Проведено заходи щодо роковин трагедії Бабиного Яру.

Протягом навчального року учнів та вчителі школи брали участь у районних та обласних конкурсах та мають призові місця, а саме:

1. Відзначено педагогічний та учнівський колективи, які показали високий рівень майстерності на районному огляді – конкурсі «Проліски надії 2020» (Дика Каріна Сергіївна, Хмура Вікторія Миколаївна, Вусатюк Марія, Полянська Анастасія – 11 клас, Буткалюк Ірина 9 кл. Кулик Яна 8 кл.).
– Тріо «Козачата» – Вонсович Артем, Перебейнос Максим, Зелениця Олександр.
– Хор «Дударик».
2. Районному огляді – конкурсі «Проліски надії 2020» – вокально – інструментальний ансамбль вчителів «Смерека» – має почесну грамоту відділу освіти за високий художній рівень, майстерність виконання в районному фестивалі вчительської та учнівської творчості.
Дипломи лауреатів конкурсу за високий рівень виконавської майстерності отримали учениця 3 класу Петрушина Ангеліна у номінації «Художнє читання» та учениця 11 класу Вусатюк Марія у номінації «Вокал».
3. У фестивалі військово-патріотичної пісні імені Я. Гандзюка, Я. Шепеля, Я. Гальчевського Вусатюк Марія має ІІ місце, Вонсович Артем – ІІ місце.
4. Розчишина Анастасія та Олійник Віталій зайняли І місце у районному конкурсі «Новорічна композиція».
5. Пивовар Назар має І місце у районному конкурсі виробів «Український сувенір».
6. Хореографічний колектив «Шанс»: Вокально хореографічний конкурс у Львові вибороли ІІ місце;
7. Найактивніші учасники шкільного самоврядування протягом навчального року були такі учні: Вусатюк Михайло – 7 клас, Кулик Яна, Тарасюк Ліна, Яблонська Валерія – 8 клас, Буткалюк Ірина, Розчишина Анастасія – 9 клас, Буткалюк Діана, Холод Артем, Василініч Юлія – 10 клас, Мазур Максим, Коваль Евеліна, Слободяник Анастасія, Кулик Ірина, Вусатюк Марія, Полянська Анастасія – 11 клас.
8. Активні учасники концертів та конкурсів художньо-естетичного спрямування: учні 2 – 5 класу (дитячий хор «Дударик»), Запсенко Ірина –4 клас, учні 6 класу – Мамчур Іванна, Директорчук Іванна, Шевчук Софія – 7 клас, Холод Артем, Василінич Юлія 10 клас, Полянська Анастасія, Вусатюк Марія , Мазур Максим – 11 клас
Значні досягнення мають наші школярі у спортивних змаганнях з різних видів спорту, що відбуваються як у школі, так і у районній 75 Спартакіаді школярів:
1. Футзал (хлопці 5 клас) – 3 місце.
2. Баскетбол 3/3 (дівчата) – 3 місце.
3. Настільний теніс – 3 місце
4. Баскетбол 3/3 хлопці – 3 місце.

Найкращі спортсмени школи: Ткачук Богдан, Побережський Артем, Ткачук Максим, Вусатюк Михайло, Коломієць Максим, Шевчук Софія, Пастух Тарас Полянський Олександр, Мамчур Олександр, Розчишина Анастасія, Буткалюк Діана, Холод Артем, Василінич Юлія, Кулик Ірина, Полянська Анастасія, Мазур Максим, Бондарчук Андрій.

Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у школі здійснюється під час навчально-виховного процесу і в позаурочний час. Учні розширюють коло знань про професії на уроках, з мережі Інтернет, на позакласних виховних заходах.
У школі є профорієнтаційний термінал, на якому працюють не лише старшокласники, а й молодші учні,
Також оформлений профорієнтаційний куточок, який містить цікаві інформаційні матеріали.
Основна частина випускників 9 класу продовжують навчання в старшій школі СЗШ І-ІІІ ст. с. Городище, другій частині адміністрацією рекомендовано і здійснювалась відповідна профорієнтаційна робота щодо навчання в коледжах, ліцеях, технікумах та професійно-технічних училищах.

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Організоване систематичне та планове медичне обслуговування учнів, проводяться заходи щодо профілактики дитячих захворювань. Для якісного медичного обстеження та лікування у закладі обладнаний медичний кабінет усім необхідним: в наявності ваговимірювальні прилади для ваги та зросту, таблиця для вимірювання гостроти зору. Є необхідні медикаменти для надання першої медичної допомоги та інформаційні листівки щодо профілактики захворювань. У кабінеті є проточна вода, злив.
За 2019-2020 навчальний рік на амбулаторний прийом та консультацію звернулось 268 учнів та працівників.
Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі.
За результатами планового медичного огляду учнів школи у 2019-2020 році, відповідно до медичних довідок, 119 учнів віднесено до основної групи, 37- до підготовчої, 11- до спеціальної, 6 –звільнені.
Кожен учень за рекомендацією сімейного лікаря відвідав Літинську центральну лікарню разом зі своїми батьками. Діти пройшли детальніше обстеження і отримали рекомендації щодо лікування. Класні керівники та сестра медична постійно тримають на контролі стан здоров’я і самопочуття цих дітей. Вчитель фізичної культури приділяє увагу учням під час проведення уроків, відповідно до групи здоров’я з фізичної культури, дає навантаження згідно нормам і рекомендаціям лікарів. Створена медико – педагогічна комісія, яка контролює фізичне виховання учнів.
Медичне обслуговування працівників школи організовано щорічно. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які зберігаються у школі.
Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безкоштовним одноразовим харчуванням. У цьому навчальному році безкоштовне харчування для учнів 1-4 класів було організовано на суму 15 грн.00 коп. на день, для дітей-сиріт і дітей з малозабезпечених сімей на суму 15 грн. 00 коп., бажанням батьків за батьківські кошти гаряче харчування було організоване для учнів 5-11 класів.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, сплановані заходи.
На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожний кабінет, спортивна зала має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у школі оформлено стенди з безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, електробезпеки, правил дорожнього руху.
Проведено додаткові лекції з питань електробезпеки , дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, правил поведінки на водоймищах, порядку дій населення при виявленні вибухонебезпечних предметів, пожежі, надання допомоги потопаючому. Проведено планові інструктажі з учнями та відкриті виховні заходи з попередження дитячого травматизму:
– «Вогник і вогнище»;
– «Вогонь друг – вогонь ворог»;
– «У країні дорожніх знаків»;
– «Природні надзвичайні ситуації»;
– «Рятувальні прийоми та засоби в екстремальних ситуаціях»;
– «Автомобіль, дорога, пішохід».
Окрім цього на передодні весняних та літніх канікул – дні безпеки дитини: комплексні бесіди з усіх видів дитячого травматизму, пам’ятки на канікули та виконання правил безпечної поведінки під час відпочинку.
Адміністрацією школи створюються відповідні умови для безпечної організації навчально – виховного процесу. Питання щодо учнівського травматизму та безпеки життєдіяльності розглядаються на нарадах при директорові, МО класних керівників.
Одним із основних напрямків в роботі школи є формування навичок безпечної поведінки учнів. З цією метою в навчальному закладі організовано чергування вчителів у їдальні, вчителів початкових класів та чергового класу по школі, проводяться виховні години в класах, установлена єдина тематика бесід із попередження дитячого травматизму, цикл бесід «Я обираю здоровий спосіб життя», які сприяють формуванню здорової нації. В класних журналах відведені сторінки для бесід, в щоденниках учнів в наявності пам’ятки з безпеки життєдіяльності.
До місячника ЦО проведено практичні заняття по наданню першої домедичної допомоги Марценюком Юрієм Володимировичем, регіональним координатором з першої допомоги Вінницької обласної організації Товариства Червоного Хреста України.
Завдяки якісно проведеним вище перерахованим заходам протягом року випадків травмування дитини під час навчального процесу та спортивних районних змагань не було.

Співпраця з батьками

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дітей вдома, спілкуються з родинами, комісійно складають акти обстеження житлово-побутових умов проживання певних категорій учнів.
У школі заведений журнал обліку звернень громадян. На батьківських зборах батьки мають можливість письмово висловити побажання щодо покращення навчально-виховного процесу. Створена рада школи, на засіданнях якої розглядаються питання навчання і виховання, розвитку школи та поповнення матеріально-технічної бази.
Протягом навчального року організовується всеобуч для батьків із питань правової освіти населення, виконання батьківських обов’язків, відповідальності за життя та збереження здоров’я дітей, профілактики жорстокого поводження з дітьми та насильства в сім’ї, протидії ксенофобським проявам, профорієнтації, протидії торгівлі людьми, профілактичні індивідуальні бесіди з батьками учнів.

Фінансово-господарська діяльність

Влітку минулого року та цього року батьками, вчителями, техперсоналом було прикладено багато зусиль щодо підготовки будівлі школи до нового 2019-2020 навчального року.
Отже, батьківські комітети нашої школи, прийміть велике спасибі від учнів та вчительського колективу за розуміння та підтримку у цей нелегкий час. Як показує досвід, якщо об’єднуються до роботи усі, то виходить хороший результат. Ось, наприклад, в 1; 5; 11-х класах встановлені вертикальні жалюзі, загальною кількістю – 10 шт. на суму 12 000грн. (співфінансування – директор ТОВ «Колос» Бабій Г.Ф.).
Спонсорським коштом у шкільному спортзалі встановлені для покращення температурного режиму чотири сучасні батареї. Вдячні за співфінансування директору фермерського господарства “ЗГАР – ГД” Сідак Г.Д.
За програмою НУШ обладнаних вже два класи 1 і 2, де навчається 31 учень, які вже переведенні до 2 і 3 класу, за програмою Нової Української школи навчальний заклад отримав сучасні плазмові телевізори та ноутбуки, фабрику друку, ламінатор, шафу, конструктори. На протязі року розпочата підготовка кабінету 1 класу, встановлено сучасний 50 дюймовий телевізор, ноутбук. Наразі підготовка триває і буде завершена до початку 2020 – 2021 навчального року.
Завершена робота по реконструкції частини шкільного подвір’я площею 260 м2, Дякуєм Мудріцькій С.В. та депутатам Соснівської сільської ради за виділенні 50 тис. грн. для закупівлі тротуарної плитки. (співфінансування Остапчук М.В. директор ТОВ «Літинський цегельний завод», ТОВ «ВП Маріо»). Також вдячні за фінансування у розмірі 54т.грн. для виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція спортивного майданчика СЗШ І-ІІІ ст. с. Городище» для створення комфортних умов, для здорового та активного дозвілля дітей різного віку (забезпечення здорових умов перебування на свіжому повітрі, для зміцнення їх організму, правильного фізичного розвитку, а також для розумного проведення дозвілля в колективі своїх однолітків, створення естетичного середовища). За підтримкою звернулись до Ірини Наумівни Борзової, народного депутата України, із проханням допомогти у вирішенні питання втілення проекту у життя.
На протязі навчального року відповідно наказів відділу освіти та наказів по школі було організоване харчування учнів початкової школи у кількості 63 дитини за рахунок коштів державного бюджету та коштів місцевого бюджету Соснівської сільської ради. Також проводилось харчування учнів 5-11 класів (за рік сума 75 тис. 435 грн). Кожного дня в їдальні харчувалось разом 100-120 дітей. Дякуючи начальнику відділу освіти Гордійчук Т.І., в їдальні встановлено барну стійку.
Під час різдвяних свят шкільним ансамблем, який складається з педагогічних працівників і учнів, членів учнівського самоврядування, було зароблено кошти, за які придбали сучасний музичний комплекс вартістю 5575 грн. За організацію заходу хочу подякувати Чумак Т.Д. та Хмурі В.М., всім хто приймає активну участь в таких заходах!
Для підготовки навчального закладу до нового 2020/2021 навчального року фермерським господарством «Фавор ВГВ» (директор Волинць Г.В.,
Волинць Є.Г.) виділено на ремонт школи 10000грн., директор ТОВ «Колос» Бабій Г.Ф. – 8 000 грн..
Всього на утримання та ремонт школи до 2019/2020 навчального року було витрачено батьківських коштів і спонсорських внесків на суму 117т. 181грн. Бюджетних в 2019 році: 113т. 592грн., за півроку 2020р. – 124т. грн.
На закінчення, дозвольте подякувати сільському голові Мудріцькій Світлані Василівні, начальнику відділу освіти Гордійчук Тетяні Іванівні, голові фермерського господарства «Фавор ВГВ» – Волинцю Григорію Васильовичу, Волинцю Євгену Григоровичу, директору ТОВ «Колос» Бабій Галині Федорівні, депутату районної ради Пухлику Юрію Івановичу, Остапчуку Миколі Володимирочу – директору ТОВ «Літинський цегельний завод», керівнику ТОВ «Бонус-У» Вадиму Володимировичу Собченку, керівникам «Фермерського господарства Щербич І К» Івану та Василю Щербичам та іншим за велику підтримку та допомогу робити нашу рідну школу ще сучаснішою і гарнішою.
В історію розвитку школи назавжди увійшов благодійник, меценат, керівник ТОВ «ВП Маріо» Бровко Михало Михайлович. Світла пам’ять назавжди залишиться в наших серцях!
Всім хто причетний до розвитку нашої школи і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить собі сьогодні педагогічний колектив, хто сприяє покращенню освітнього процесу і вихованню молодого покоління.

Поширити